O nás Jazykové kurzy Zápisy Prekladateľské služby Kontakty
       
     
 
 

Vzdelávacie metódy

 
 

Našim prirodzeným cieľom je dosiahnuť, aby študenti ovládali aktívne zručnosti cudzieho jazyka ako prvoradé, t.j. rozumieť počutému a vedieť komunikovať. Z ôsmich základných prístupov k vyučovaniu a metód naša Jazyková škola využíva hlavne komunikatívnu metódu kombinovanä s prirodzenou metódou. Našim prvoradým cieľom je dosiahnuť, aby študenti boli komunikačne zruční, t.j. aby vedeli použiť jazyk vhodne v rôznych spoločenských situáciach.

Aktivity na hodinách sú komunikačné s rôznymi aktivitami, v ktorých sa študenti aktívne zúčastňujú a osvojujú si, majú možnosť výberu, čo v danej situácii povedať. Používame autentické materiály a študenti pracujú v malých skupinách.

Dôraz je na rozvoji motivácie učiť sa pomocou robenia zmysluplných zadaní, ktoré súvisia
s reálnymi životnými situáciami. Materinský jazyk študenta nezohráva žiadnu úlohu.
Funkcia a používanie jazyka je nadradené jeho forme, ktorá ale nie je úplne zanedbávaná, lebo aj gramatická správnosť má svoj význam. Chyby sú prirodzené a aj s nimi môže študent stále celkom uspieť pri komunikácii.

Prirodzenú metódu využívame zvlášť pri učení detí, lebo vytvára pohodovú atmosféru bez pocitu strachu z niečoho nového. Slovná zásoba je jadro cudzieho jazyka, nie jeho gramatika. Začiatočníkom a deťom strednej úrovne dáva základné komunikačné zručnosti. Vychádzame
z výberu komunikačných aktivít a tém, ktoré sú im blízke. Dôraz je na význame slov, nie jeho forme. Používame pestré komunikačné aktivity, ktoré deti tešia a prinášajú radosť a ani si neuvedomujú, že učením sú.

Pri vyučovaní anglického jazyka na vyššej úrovne a k dosiahnutiu certifikátov používame aj audio-lingvistickú metódu, pomocou ktorej sa buduje systém zvukovej stránky jazyka, gramatiky a stavby viet. Používajú sa drilové cvičenia na dosiahnutie aického použitia komunikačných zručností a gramatických vedomostí. Dôraz je na počúvaní a rozprávaní, ale aj zručnosti čítať a písať sú súčasťou štúdia. Dôležitá je správnosť v použití slovnej zásoby, gramatiky, stavby vety a podobne.